Podmienky používania

Podmienky používania

Podmienky používania

Tieto webové stránky vytvorila spoločnosť Swedish Orphan Biovitrum s.r.o. so sídlom na adrese Na strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika, konajúca prostredníctvom slovenskej pobočky Swedish Orphan Biovitrum, organizačná zložka, so sídlom na adrese Bajkalská 5, 831 04 Bratislava, Slovenská republika (ďalej len „Sobi“). Spoločnosť Sobi vám ponúka tieto webové stránky vrátane informácií a materiálov, ktoré sú na nich dostupné, pod podmienkou, že vy, používateľ, prijmete tieto Podmienky používania. Vstupom na tieto webové stránky alebo ich používaním potvrdzujete, že ste si tieto Podmienky používania prečítali, porozumeli im a súhlasili s nimi.

Upozornenie


Obsah týchto webových stránok slúži iba pre všeobecné informácie. Akékoľvek lekárske informácie slúžia iba na informatívne účely a nenahrádzajú rady lekára alebo iného zdravotníckeho pracovníka. Aj keď spoločnosť Sobi vynakladá primerané úsilie, aby sa ubezpečila, že informácie a materiály na týchto webových stránkach sú presné, úplné a aktuálne, neposkytuje žiadne vyhlásenie ani záruku (výslovnú ani implicitnú) o ich presnosti, úplnosti alebo aktuálnosti. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že preberáte plnú zodpovednosť za používanie týchto webových stránok. Spoločnosť Sobi sa v maximálnom rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi výslovne zrieka akejkoľvek zodpovednosti za priame, nepriame, náhodné, následné alebo iné škody, straty či ujmy vyplývajúce z použitia, neschopnosti použiť alebo zo spoľahnutia sa na akékoľvek z týchto informácií či materiálov. Spoločnosť Sobi môže kedykoľvek zmeniť informácie a materiály uvedené na týchto webových stránkach, a to bez predchádzajúceho upozornenia.

Hypertextové odkazy

Tieto webové stránky môžu obsahovať odkazy na iné nezávislé internetové stránky vedené tretími stranami, nad ktorými nemá spoločnosť Sobi kontrolu. Akékoľvek odkazy sú poskytované výhradne ako služba našim návštevníkom a spoločnosť Sobi nenesie zodpovednosť za obsah takýchto webových stránok tretích strán. Prepájanie sa s inými webovými stránkami a ich navštevovanie prostredníctvom webových stránok spoločnosti Sobi je preto úplne na vaše vlastné riziko.

Autorské práva


Celý obsah týchto webových stránok (vrátane, bez obmedzenia, textov, fotografií a grafov) je chránený autorským právom a je výhradným vlastníctvom spoločnosti Sobi alebo jej poskytovateľov licencie. Sprístupnenie informácií a materiálov, ich kopírovanie a sťahovanie je možné len pre vlastné nekomerčné účely. Akékoľvek iné použitie vrátane, ale nie výlučne, reprodukcie, úpravy, distribúcie, prenosu, predaja, licencovania alebo zverejňovania akýchkoľvek informácií alebo materiálov z týchto webových stránok, v celom rozsahu alebo čiastočne, je výslovne zakázané.

Ochranné známky


Všetky ochranné známky, logotypy a objekty rozloženia na týchto webových stránkach sú registrované alebo neregistrované ochranné známky vo výhradnom vlastníctve spoločnosti Sobi, jej poskytovateľov licencie alebo iných tretích strán. Je zakázané používať, sťahovať, kopírovať alebo distribuovať akékoľvek ochranné známky, logotypy a objekty rozloženia stránky v akejkoľvek podobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu majiteľa.

Cookies

Tieto webové stránky používajú súbory cookies, aby umožnili spoločnosti Sobi zhromažďovať informácie o tom, ako používatelia tieto webové stránky používajú. Súbory cookies sú malé kúsky informácií uložené v pamäti používateľovho prehliadača. Spoločnosť Sobi nepoužíva súbory cookies na žiadne iné účely ako tie, ktoré sú uvedené v časti „Používanie súborov cookies“. Viac informácií o našom používaní súborov cookies na týchto webových stránkach si môžete prečítať tu.