Privacy Policy

Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú, aké osobné informácie sa o vás môžu zhromažďovať a spracovávať počas vašej návštevy týchto webových stránok a ako ich používame. Obsahujú opis vašich práv na ochranu osobných údajov. Pozorne si tieto zásady ochrany osobných údajov prečítajte a v prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.
Používaním týchto webových stránok súhlasíte s tým, že akékoľvek osobné údaje, ktoré nám poskytnete, môžeme použiť nižšie uvedeným spôsobom:

Osobné údaje – Zhromažďovať informácie umožňujúce identifikáciu osôb, čo znamená akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej osoby, ako sú mená, adresy, telefónne čísla, e-mailové adresy a fotografie, môžeme, iba ak ste ich poskytli dobrovoľne pri registrácii alebo inak. Niektoré z týchto údajov sa môžu týkať vášho zdravia a sú tak obzvlášť citlivé.

Prevádzkovateľ údajov – Spoločnosť Swedish Orphan Biovitrum s.r.o. so sídlom na adrese Na strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika, konajúca prostredníctvom slovenskej pobočky Swedish Orphan Biovitrum, organizačná zložka, so sídlom na adrese Bajkalská 5, 831 04 Bratislava, Slovenská republika („Sobi“), e-mailová adresa: cee-dataprivacy@sobi.com, bude zhromažďovať a spracovávať vaše údaje ako prevádzkovateľ databázy.

Právny základ pre spracovanie údajov – Vaše osobné údaje spracovávame, ak nám dáte váš súhlas. Ak sa súhlas týka dieťaťa mladšieho ako 16 rokov (alebo dieťaťa mladšieho ako akákoľvek iná spodná veková hranica určená právnymi predpismi krajiny, v ktorej žijete), musí súhlas udeliť oprávnená osoba, ktorá za dieťa nesie zodpovednosť. Niektoré osobné údaje spracovávame aj vtedy, keď je to potrebné na účely nášho oprávneného záujmu o údržbu a zlepšovanie našich webových stránok.

Údaje, ktoré ste poskytli – Naše webové stránky môžete navštíviť bez registrácie alebo poskytnutia akýchkoľvek osobných údajov. Osobné údaje nám však môžete poskytnúť prostredníctvom kontaktných formulárov alebo registračnej stránky. Ak sa zaregistrujete alebo nám poskytnete osobné údaje napríklad s cieľom dostávať prostredníctvom e-mailov najnovšie informácie alebo zúčastniť sa na súťaži, zhromaždíme osobné údaje ako meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, fotografie atď., ak nám ich poskytnete dobrovoľne. Na stránke bude jasne uvedené, či a kedy od vás takéto údaje zhromažďujeme.

Ako použijeme vaše osobné údaje? – Poskytnutím vašich osobných údajov súhlasíte, že v prípade, ak to miestne právne predpisy dovoľujú, môžeme tieto informácie použiť:

  • pri odpovedaní na vaše otázky alebo žiadosti o informácie a pri komunikácii o našich webových stránkach,
  • pri poskytovaní informácií, o ktoré ste požiadali,
  • na zlepšenie úrovne našich služieb,
  • pri dodržiavaní miestnych právnych predpisov, napríklad pri nahlasovaní informácií o nežiaducich udalostiach,
  • na účely našej vlastnej administratívy a zabezpečenia kvality,
  • umiestnením súborov cookies do vášho zariadenia, aby sme pochopili, ako sa návštevníci zapájajú v rámci webových stránok a ako sa na nich orientujú, aby sme prispôsobili naše webové stránky ich používateľom, vylepšili ich a poskytli našim návštevníkom personalizovanejší zážitok prostredníctvom obsahu a funkcií našich webových stránok. Ak chcete získať ďalšie informácie o tom, ako na tento účel používame súbory cookies, čo sú to súbory cookies a ako ich môžete odstrániť z vášho zariadenia, prečítajte si časť „Používanie súborov cookies“,
  • na iné účely, ktoré môžu byť podrobne uvedené na webových stránkach, v mobilnej aplikácii alebo vznikajú na základe inej spoločnej dohody.

Priamy marketing – Vaše osobné údaje nebudeme používať na marketingové účely, ak nám neposkytnete výslovný súhlas, že chcete prijímať naše marketingové oznámenia.

Zverejnenia – Využívame tretie (zmluvné) strany, ktoré poskytujú služby spoločnosti Sobi alebo s ňou spolupracujú, a spracovávajú osobné údaje v súlade s našimi pokynmi týkajúcimi sa týchto webových stránok, a to na účely vykonávania prieskumu, spracovania informácií alebo údržby našich webových stránok, obsahu alebo programov. Spoločnosť Sobi je zodpovedná za akékoľvek spracovanie osobných údajov týmito tretími stranami a aj za zabezpečenie ochrany vašich osobných údajov. Vaše osobné údaje nebudú zverejnené žiadnym iným tretím stranám, ak nám k takému zverejneniu neposkytnete výslovný súhlas.

Prenos údajov mimo EHP – Tieto webové stránky vlastní a prevádzkuje spoločnosť Sobi so sídlom na Slovensku, ale informácie, ktoré poskytnete, môžu byť sprístupnené alebo prenesené našim pridruženým spoločnostiam, predajcom alebo dodávateľom v iných krajinách vrátane krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). Úroveň právnej ochrany osobných údajov nie je rovnaká vo všetkých krajinách a nemusí poskytovať rovnakú úroveň ochrany ako právne predpisy o ochrane osobných údajov v EHP alebo v krajine, v ktorej žijete. V prípade takéhoto prenosu vynaloží spoločnosť Sobi primerané úsilie a podnikne vhodné bezpečnostné opatrenia v snahe zachovať bezpečnosť vašich informácií. Spoločnosť Sobi je zároveň zodpovedná za zabezpečenie toho, aby sa prenos uskutočnil v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov a príslušnými právnymi predpismi. Ak máte akékoľvek otázky ohľadom metód, ktoré používame na zabezpečenie ochrany osobných údajov prenášaných mimo EHP, môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese cee-dataprivacy@sobi.com.

Bezpečnosť osobných údajov – Podnikáme primerané kroky, aby sme ochránili vaše osobné údaje pred stratou, zneužitím, neoprávneným prístupom, zverejnením, pozmenením alebo zničením, a to pomocou bezpečnostných opatrení, ktoré poskytujú štandardnú ochranu. Úplná bezpečnosť prenosu údajov cez internet sa však nedá nikdy zaručiť. V dôsledku toho neposkytujeme v rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi žiadnu záruku, výslovnú ani implicitnú, týkajúcu sa bezpečnosti alebo integrity akýchkoľvek osobných údajov pri prenose.

Uchovávanie a vymazávanie osobných údajov – Vaše informácie budeme uchovávať iba na čas nevyhnutný na splnenie účelov uvedených v týchto Zásadách ochrany osobných údajov alebo na čas, s ktorým ste súhlasili, ak právne predpisy nevyžadujú dlhšie obdobie uchovávania.

Informácie týkajúce sa vašich práv – Právo na prístup k svojim osobným údajom budete mať kedykoľvek, aby ste ich mohli na vlastnú žiadosť opraviť, vymazať alebo preniesť do iných organizácií. Máte právo na obmedzenie spracovania vašich osobných údajov, a ak sme vás požiadali o súhlas so spracovaním vašich osobných údajov, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať bez ovplyvnenia zákonnosti spracovania na základe súhlasu pred jeho odvolaním. Ak svoj súhlas odvoláte, zastavíme akékoľvek budúce použitie vašich osobných údajov (ak ste však súhlasili s použitím vašich osobných údajov v publikáciách, napríklad vo vzdelávacích materiáloch, osobné údaje sa môžu ešte nejaký čas objavovať v tých publikáciách, ktoré sú už v obehu)

 

Okrem toho máte právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov v prípadoch, kedy je spracúvanie vašich údajov založené na našich oprávnených záujmoch.

Ak máte akékoľvek otázky, žiadosti alebo sťažnosti týkajúce sa spôsobu, ako spracovávame vaše osobné údaje, jednoducho nám napíšte na e-mailovú adresu: cee-dataprivacy@sobi.com.

Ak máte akékoľvek pripomienky alebo sťažnosti týkajúce sa spôsobu zaobchádzania s vašimi osobnými údajmi, máte právo obrátiť sa na dozorný orgán na Slovensku (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27, Slovenská republika) alebo v krajine, v ktorej žijete, aby ste podali sťažnosť.

Kontakt – Uvítame akékoľvek otázky, žiadosti, komentáre a sťažnosti, ktoré môžete mať v súvislosti s týmito Zásadami ochrany osobných údajov. Neváhajte nás písomne kontaktovať na e-mailovej adrese: cee-dataprivacy@sobi.com.