slovník pojmov

Slovník pojmov

Slovník pojmov

 

A

 

Adherencia: termín, ktorý označuje mieru dodržiavania nastavenej liečby pacientom

Anémia: odborný názov pre chudokrvnosť (alebo málokrvnosť), ide o zníženie množstva hemoglobínu (krvného farbiva) v krvi

Artritída: ide o zápalové ochorenie kĺbov, ktoré sa najčastejšie prejavuje opuchom, sčervenaním, bolesťou a obmedzením pohybu

Artropatia: všeobecné označenie pre ochorenie kĺbov

 

B

 

Bypassový prípravok: lieky používané na prevenciu a liečbu krvácania u pacientov s inhibítormi faktora VIII

 

E

 

Epistaxa: krvácanie z nosa

 

F

 

Faktor VIII: ľudský proteín potrebný pre správne zrážanie krvi, ktorý chýba, je poškodený, alebo je ho málo u pacientov s hemofíliou typu A

Faktor IX: ľudský proteín potrebný pre správne zrážanie krvi, ktorý chýba, je poškodený, alebo je ho málo u pacientov s hemofíliou typu B

Faktor s predĺženým polčasom rozpadu (EHL): druh zrážacieho faktora s dlhším časom odbúravania, čiže s dlhším polčasom rozpadu (pozri nižšie)

Faktor so štandardným polčasom rozpadu (SHL): druh zrážacieho faktora s bežným / štandardným časom odbúravania, čiže so štandardným polčasom rozpadu (pozri nižšie)

Farmakokinetika: je oblasťou farmakológie, ktorá sa zaoberá metabolizmom liekov v tele od ich podania až po vylúčenie

Fc fúzia: proces zlúčenia koagulačného faktora zrážania VIII alebo IX s Fc časťou ľudského imunoglobulínu G, ide o spôsob výroby EHL faktorov zrážania, pri ktorom dochádza k predĺženiu polčasu rozpadu týchto faktorov

Fibrín: nerozpustný proteín, ktorý vzniká v záverečnej fáze zrážania krvi z fibrinogénu

Fibrinogén: veľký glykoproteín, ktorý sa bežne vyskytuje rozpustený v krvnej plazme a je nevyhnutný pri zrážaní krvi

Fúzia s albumínom: proces zlúčenia koagulačného faktora s jedným z proteínov krvnej plazmy, ide o spôsob výroby EHL faktorov zrážania, pri ktorom dochádza k predĺženiu polčasu rozpadu týchto faktorov

 

G

 

Génová terapia: liečebný postup, pri ktorom dochádza k zámene poškodeného (zmutovaného) génu za funkčný gén

 

H

 

Hemartros: prítomnosť krvi v kĺbe (spôsobená napr. úrazom, alebo poruchou zrážanlivosti krvi)

Hematúria: prítomnosť krvi v moči

 

I

 

Inhibítor koagulačného faktora: prítomnosť protilátky proti danému faktoru zrážania, ktorá mu bráni v aktivite, v praxi sa stretávame s inhibítormi faktora VIII, ojedinele faktora IX

Intravenózna aplikácia: aplikácia lieku injekciou do žily

 

K

 

Koagulácia: odborný termín pre krvné zrážanie

Koagulačné faktory: látky, ktoré sa aktívne podieľajú na krvnom zrážaní a sú prirodzene prítomné v krvnej plazme

Koagulačné parametre: ukazovatele zrážanlivosti krvi

Krvácavý fenotyp: rôzni pacienti z dôvodov, ktoré ešte nie sú celkom jasné, krvácajú pri porovnateľných hladinách faktora zrážania rôznou mierou - niektorí viac, niektorí menej, táto „náchylnosť“ či naopak „odolnosť“ sa označuje ako krvácavý fenotyp

 

O

 

On-demand: druh liečby, pri ktorej sa chýbajúci faktor zrážania doplňuje iba po vzniku krvácania („podľa potreby“)

 

P

 

Pegylácia: technológia, ktorou dosahujeme predĺženie polčasu rozpadu, ide o chemickú úpravu molekúl faktorov VIII a IX, pripojením chemických látok - polyetylénglykolu (PEG)

Plazmatický faktor: druh faktora zrážania, ktorý sa získava z ľudskej plazmy

Polčas rozpadu faktora zrážania: vyjadruje čas, počas ktorého telo zníži množstvo faktora zrážania v krvnom riečisku na polovicu

Profylaxia: preventívna liečba, pri ktorej sa chýbajúci faktor zrážania pravidelne doplňuje aj bez prítomnosti krvácania

Podkožné podávanie: spôsob aplikácie liečiv, injekciou do podkožného tkaniva

 

R

 

Rekombinantný faktor: druh faktora zrážania, ktorý je umelo vytvorený v laboratórnych podmienkach, na rozdiel od plazmatického faktora k jeho výrobe nepotrebujeme plazmu, ale využívame na jeho tvorbu rôzne bunkové línie, ktoré dokážu produkovať faktory zrážania

 

S

 

Substitučná liečba: terapia, ktorá označuje dodávanie chýbajúceho faktora zrážania

 

T

 

Trombus: odborný názov pre krvnú zrazeninu, ktorá sa vytvorí v cieve alebo srdci

Trombocyty: odborný názov pre krvnú doštičku, podieľa sa na procese zrážania krvi

 

 

NP-11588, Dátum prípravy: Jún 2020